управител инж. Артур Сулинаджиев
Екскалибур ЕООД
Геодезия и кадастър - Смолян

Кадастрални карти

     За да се създаде актуален модел на цифрова кадастрална карта се извършват геодезически измервания и изчисления спрямо предварително създадена работна геодезическа основа (РГО). Резултатите от геодезическите заснемания и изчисления на координати на подробните точки се предават на хартиен и магнитен носител.

  • РГО - прави се предварителен проект – съгласуване с АК;
  • Полски измервания – стабилизиране на точките;
  • Предаване на РГО - схема, координатен регистър, реперни карнети, обяснителна записка;
  • Кадастралната карта се предава на хартиен носител в мащаб 1:10 000 и на цифров модел;
  • Кадастралните регистри се предават на хартиен и магнитен носител (по райони);
  • Приемат се данни и материали от АК и от Общината на населеното място, на което ще се прави КККР: Цифров модел - ако има такъв;
  • Регулационни копия на измененията;
  • Преписки;
  • Регулационни платна от Стария кадастрален план;
  • Документи за собственост (нотариални актове, договори за делба и др.).