управител инж. Артур Сулинаджиев
Екскалибур ЕООД
Геодезия и кадастър - Смолян

Регулация

     Поддържане на регулационни планове се извършва при:

  • Изменения в уличната или дворищна регулация;
  • Разширения към регулационния план;
  • Обект на поддържане са копията от регулационния план и трасираната и координирана осова мрежа и дворищно-трасировъчните карнети.   

     За всички услуги, извършвани от фирмата е необходимо собствениците да представят:

  • Актуална скица (срокът на валидност, на която е 6 месеца), издадена от техническа служба на общината;
  • Документ за собственост (нотариален акт или съдебно решение за въвод във владение); 

     Поддържането на плановете за вертикално планиране се извършва при:

  • Промени вследствие на нови държавни и обществени нужди в територията на населеното място;
  • Разширение на регулационния план.